วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

17 พ.ค.
title
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน "โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองเรือ (ขาเข้าและขาออก) จ.ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ช่วง กม.503+300"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ได้ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ “โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองเรือ (ขาเข้าและขาออก) จ.ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ช่วง กม.503+300“ และมีนายอาทิตย์ พุทธสิมมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบของโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว

 

01 เม.ย.
title
ประชุมดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567

ประชุมดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 5 โครงการ (ปีงบประมาณ 2567) ลำดับ ชื่อโครงการ วันเวลา สถานที่ 1. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ – ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.30+500 - กม.31+300 วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น 2. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม – หนองแวง กม.32+000 - กม.36+360 วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอ     ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอน แก้งคร้อ – สระพัง ระหว่าง กม.20+050 - กม.20+600 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 4. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนควบคุม 0100 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.16+500 – กม.19+450 วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า อ.เกษตรสมบูรณ์จ.ชัยภูมิ 5. โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองเรือ (ขาเข้าและขาออก) จ.ขอนแก่น  บนทางหลวงหมายเลข 12  ตอน หนองแก - บ้านฝางช่วง กม.503+300  จ.ขอนแก่น วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น    

 

30 ม.ค.
title
ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง

“ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงยกเว้นได้รับอนุญาต” ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 47 ห้ามทำการปลูกสร้าง อาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจำนวนมาก 10 ประเภท ดังนี้ (1) สนามกีฬา (2) ศูนย์การค้า, ตลาดนัด, สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า OTOP (3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ (4) สถานศึกษา (5) โรงพยาบาล (6) ศาสนสถานทุกศาสนา (7) นิคมอุตสาหกรรม (8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล (9) หมุ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม (10) สำนักงานพรรคการเมือง

วีดีทัศน์
title
จุดพักรถบ้านมิตรภาพ
จุดพักรถพระใหญ่ อำเภอหนองเรือ
title