f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาริชย์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานทางหลลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน Public Hearings ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาริชย์ โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 18 ชั้น 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                              
title
ร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น. สำนักงานทางหลวงที่ 7 ร่วมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการสัมมนา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางในเขตหลักในภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค และเพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและแผนการพัฒนาระบบการจราจรในเมือง จำนวน 11 จังหวัด ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                  
title
ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณ "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" (khonkaen stron mobile clinic)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณ "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" (khonkaen stron mobile clinic) โดย นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 มอบหมายให้ นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ร่วมการประชุม และเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ให้คำปรึกษาด้านราคากลาง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะทำงาน "คลินิกสุจริตจังหวัดขอนแก่น" เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลทำให้การดำเนินงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุม มี ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2