วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 26/08/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วม ทล.228 กม.4+000 - กม.5+000 71 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วม ทล.201 กม.217+300-218+700 75 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วม ทล.12 กม.531+300-531+850 84 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วม ทล.12 กม.508+100 LT.- กม.509+905 LT. กม.508-050 RT.-กม.509+500 RT. 70 ดาวน์โหลด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการการมีส่วนร่วม ทล.2037 กม.1+750 - กม.2+250 73 ดาวน์โหลด

'