วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
NEW Template ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง (RAMS)
ลงวันที่ 05/10/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
NEW Excle Template นำข้อมูลลงระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง (RAMS) หมายเหตุ ข้อมูล ราวกันอันตราย สะพานและทางยกระดับ ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสะพานลอยคนเดินข้าม ใช้ Template เดิม 51 ดาวน์โหลด

'