f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/09/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/09/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2484 ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.0+350 - กม.0+520 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/09/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+410 LT.- กม.178+590 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/09/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/08/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/08/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 - -กม.5+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/02/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม508+206 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/02/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/02/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบระปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ 1 งาน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก – บ้านฝาง ที่ กม.523+000 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/01/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.459+900 LT.-กม.460+595 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 124 รายการ