f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน เม.ษ. 2565 ถึง เดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 65077069308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 65077053376 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2565 65047046034 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2565 65047040346 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 04/01/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 04/01/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 01/10/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564) 01/10/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 13/07/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 13/07/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 26/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 21/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 18/01/2564 รายไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนฯ) ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 18/01/2564 รายไตรมาสที่ 1 ต.ค.63-ธ.ค.63 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 07/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ