f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 01/04/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 30/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 14/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 10/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 (งานเงินทุนฯ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562 10/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 19/03/2562 627/60/62/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ