f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 27/09/2565 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 15/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 30/08/2565 30,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 05/09/2565 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 24/08/2565 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565 110,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565 240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 5,233.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,945 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 139,968.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ลบ.ม 21/09/2565 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2565 499,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2565 91,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.169+075 - กม.197+000 และในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 รวมปริมาณงาน 225,527.00 ตร.ม 08/09/2565 108,252.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 248,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565 47,502.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,322 รายการ