f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+560 - กม.0+660 27/03/2563 1,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.96+898 - กม.100+456 26/03/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+660-กม.1+558 26/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.112+600-กม.119+854 23/03/2563 1,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ตอน 2 ระหว่าง กม.511+245-กม.516+680 23/03/2563 739,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/03/2563 20,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 19,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/03/2563 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 210,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/03/2563 6,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/03/2563 12,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/03/2563 10,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/03/2563 52,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2563 49,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 36,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ