f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 01/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/1/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 15/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 01/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 05/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/2/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 24/08/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2 30/03/2565 คค 06041/พ.1/2/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 01/03/2565 คค 06041/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม508+206 07/03/2565 ขก.2/28/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม.508+206 07/03/2565 คค 06041/พ.1/EB/24/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม508+206 25/02/2565 คค 06041/พ.1/EB/23/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 21/02/2565 ขก.2/28/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบระปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ 1 งาน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก – บ้านฝาง ที่ กม.523+000 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 18/02/2565 ขก.2/30/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.445+285 - กม.447+890 22/12/2564 ขก.2/4/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.451+894 LT.-กม.455+450 LT. 23/12/2564 ขก.2/22/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.214+875-กม.215+270 21/01/2565 ขก.2/33/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ