วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จำหน่ายพัสดุแบตเตอรี่เก่า ชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีขายทอดตลาด 21/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 จำหน่ายพัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีขายทอดตลาด 20/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน – ผานกเค้า ระหว่าง กม.247+800 - กม.248+650 16/08/2566 ขก.2/35/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.1+210 RT. - กม.2+100 RT. 11/07/2566 ขก.2/34/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแฝนดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดือ ระหว่าง กม.203+800RT. - กม.204+504 RT. 07/04/2566 ขก.2/32/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 คค 06041/พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566 11/01/2566 คค 06041/พ.1/66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 08/12/2565 คค 06041/พ.1/EB/26/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 05/09/2565 ขก.2/2/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 3 ระหว่าง กม.421+900 - กม.422+200 08/11/2565 ขก.2/24/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ตอน 1 ระหว่าง กม.468+000 LT. - กม.469+725 LT. 08/11/2565 ขก.2/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566รหัสงาน23300งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.457+556RT.-กม.458+944RT.และกม.460+595RT.-กม.462+170RT. 08/11/2565 ขก.2/23/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+410 LT. - กม.178+935 LT. 08/11/2565 ขก.2/22/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 10/11/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่างกม.429+800-กม431+060,กม.432+366-กม.433+241,กม.442+746-กม.444+286 และ กม.448+422-กม.450+207 10/11/2565 ขก.2/16/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ