f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 23/08/2564 คค 06041/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 35 รายการ 23/08/2564 คค 06041/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ประจำปี 2564 09/03/2564 คค 06041/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.48+144-กม.77+511,ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ระหว่าง กม.77+511-กม.104+928และตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.104+928-กม.119+854 02/12/2563 คค 06041/พ.1/EB/20/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บน ทล. 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.461+400-กม.466+000 RT.,ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.529+000-กม.532+420 RT.และ ทล.2389 ตอนแก้งคร้อ-สระพัง ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 02/12/2563 คค 06041/พ.1/EB/21/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2564 ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.522+850 RT.-กม.523+044 RT. 26/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/18/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน33200 ทางหลวงหมายเลข12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง,ร่องแซง-หนองแก,หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.426+300-กม.460+595,กม.460+595-กม.492+269,กม.492+269-กม.533+608 25/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/17/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ที่ กม.7+364 25/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/16/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ตอน 3 ระหว่าง กม.462+000 - กม.464+940 25/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/15/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.207+900 RT - กม.210+058 RT. 23/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/9/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ตอน 4 ระหว่าง กม.485+800 RT.-กม.489+900 RT. 23/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/8/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 3 ระหว่าง กม.451+984 RT.-กม.455+642 RT. 23/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/10/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ที่ กม.77+516 24/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/11/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.162+715-กม.163+200 27/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/19/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลย 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.48+144 - กม.63+410 24/11/2563 คค 06041/พ.1/EB/13/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ