วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 06/01/2565 คค 06041/พ.1/9/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
107 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 06/01/2565 ขก.2/3/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
108 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.445+285 - กม.447+890 14/12/2564 ขก.2/4/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.451+894 LT.-กม.455+450 LT. 15/12/2564 ขก.2/22/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.214+875-กม.215+270 17/01/2565 ขก.2/33/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากทุกภัย ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.5+000 RT.-กม.7+200 RT. 17/01/2565 ขก.2/32/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจหนองเรือ ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000(ด้านขวาทาง) 17/01/2565 คค 06041/พ.1/12/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.531+850-กม.533+050 28/12/2564 ขก.2/26/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.459+900 LT.-กม.460+595 LT. 12/01/2565 ขก.2/31/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.166+500 LT. - กม.167+517 LT. 07/01/2565 ขก.2/34/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 จ้างก่อสร้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปรจำปี 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+000-กม.176+000 09/12/2564 ขก.2/11/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
117 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.470+616-กม.472+475 13/12/2564 ขก.2/5/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
118 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.458+944-กม.459+414 13/12/2564 ขก.2/6/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
119 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ตอน 1 ระหว่าง กม.163+931-กม.196+350 และ ทล.201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.203+368-กม.204+453 03/12/2564 ขก.2/8/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
120 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.466+600-กม.468+000 08/12/2564 ขก.2/2/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 271 รายการ