วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+975-กม.433+976, ระหว่าง กม.448+500 - กม.448+501 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/13/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
107 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเรือ-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.3+227-กม.12+100 01/04/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
108 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500-กม.7+501,ระหว่าง กม.9+900-กม.9+901 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+200-กม.5+201,ระหว่าง กม.7+900-กม.7+901 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/10/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300-กม.1+301, ระหว่าง กม.5+500 - กม.5+501 03/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/9/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม-หนองแวง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+350-กม.13+351 (รร.บ้านข่าเวียงพัณ) , ระหว่าง กม.19+500 - กม.19+501 (รร.บ้านนาดี) 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/8/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+250-กม.1+251 (รร.กุดฉิมพิทยาคาร) , ระหว่าง กม.4+700-กม.4+701 (รร.บ้านโนนทอง) 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/7/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม-หนองแวง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+300 - กม.21+301 (รร.หนองผักหลอด), ระหว่าง กม.22+250 - กม.22+251 (รร.บ้านหลุบค่าย) 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/6/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม-หนองแวง ตอน 3 ระหว่าง กม.31+700 - กม.31+701 (รร.บ้านหนองงูเหลือม) 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/5/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.422+200 - กม.426+087 (เป็นช่วงๆ) 01/04/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/2/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.235+650 - กม.235+651 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/1/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
117 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/35/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
118 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.470+932 LT. 08/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
119 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.1+108+กม.1+468,กม.2+335-กม.2+839,กม.3+436-กม.4+120,กม.6+773-กม.7+169 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
120 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนหัน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า กม.237+357 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/34/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 215 รายการ