วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๑๙+๕๓๖ - กม.๕๒๐+๙๐๐ 09/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 รหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทล.12 ตอน หนองแก-บ้านฝาง ตอน 5 ระหว่าง กม.519+380-กม.524+700,กม.526+100-กม.526+578,กม.526+578,กม.527+299-กม.529+717,กม.531+495-กม.533+536,กม.533+305-กม.533+436 02/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/16/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2055 ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000, กม.6+200 - กม.8+425 01/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/15/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.69+900 - กม.77+500 01/04/2567 คค 06041/พ.1/EB/14/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.453+351 - กม.455+123 29/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/13/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน 3 ระหว่าง กม.162+773 - กม.163+497 29/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/11/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 4 ระหว่าง กม.524+735 - กม.525+435 29/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/10/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร ระหว่าง กม.105+194 - กม.117+891 29/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/9/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.2+600 - กม.10+446 29/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/12/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+515 - กม.14+320 27/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/7/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.202+500 - กม.205+663 27/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/8/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 27/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/6/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๒๑+๐๐๐ - กม.๕๒๗+๐๐ 26/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/4/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง รหัสงาน ๓๓๓๐๐ งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง-หนองแก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖๖+๕๐๐-กม.๔๖๘+๕๐๐ 26/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/5/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๐๐๐ - กม.๕๐๘+๘๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ ตอน หนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐ 25/03/2567 คค 06041/พ.1/EB/3/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 232 รายการ