วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์
ลงวันที่ 22/03/2566

ด้วยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ดำเนินงานจ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น

จึงขอเบี่ยงการจราจรช่องที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2038 (ขาเข้า) ช่วง กม.4+200 ถึง 3+200 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566

ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นถนน


'