วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.470+616-กม.472+475 13/12/2564 ขก.2/5/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
62 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.458+944-กม.459+414 13/12/2564 ขก.2/6/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
63 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ตอน 1 ระหว่าง กม.163+931-กม.196+350 และ ทล.201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.203+368-กม.204+453 03/12/2564 ขก.2/8/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
64 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.466+600-กม.468+000 08/12/2564 ขก.2/2/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
65 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ตอน 1 ระหว่าง กม.462+760 LT.-กม.463+185 LT. 20/12/2564 ขก.2/17/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
66 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.522+910 RT-กม.523+335 RT. 20/12/2564 ขก.2/16/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
67 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.0+715-กม.1+100,กม.2+028-กม.2+203,กม.3+919-กม.4+486,กม.5+000-กม.6+050,6+473-กม.7+103,กม.7+828-กม.8+353 13/12/2564 ขก.2/7/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
68 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทล.2159 ห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.57+350-กม.76+414 และ ทล.2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.106+575-กม.114+947 13/12/2564 ขก.2/12/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
69 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2565 รหัสงาน31100งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.451+000-กม.459+400และ ทล.12ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.508+209-กม.520+698 16/12/2564 ขก.2/24/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
70 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายาจราจร บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 08/12/2564 ขก.2/13/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
71 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.208+020 LT.-กม.211+555 LT. 15/12/2564 ขก.2/21/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
72 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.451+894 LT.-กม.455+450 LT. 15/12/2564 คค 06041/พ.1/EB/12/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
73 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.10+355 - กม.14+000 15/12/2564 ขก.2/19/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
74 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.520+320 RT.-กม.523+865 RT. 15/12/2564 ขก.2/20/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
75 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 22/11/2564 ขก.2/1/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 215 รายการ