วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก–บ้านฝาง ระหว่าง กม.531+300-กม.531+850 20/10/2565 ขก.2/17/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.435+950 - กม.436+500 17/10/2565 ขก.2/21/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงทางหลวง งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25300 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.508+100 LT. - กม.509+905 LT., กม.508+050 RT. - กม.509+500 RT. 11/10/2565 ขก.2/10/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.237+180 RT. - กม.237+550 RT. 19/10/2565 ขก.2/20/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
35 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.453+800 RT. - กม.454+195 RT. และ กม.464+195 RT. 19/10/2565 ขก.2/19/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
36 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+410 LT.- กม.178+590 LT. 05/10/2565 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
37 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2484 ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.0+350 - กม.0+520 29/09/2565 ขก.2/4/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 29/09/2565 ขก.2/3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
39 จ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 17/08/2565 ขก.2/1/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
40 างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 09/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
41 โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 18/08/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
42 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 24/08/2565 คค 06041/พ.1/EB/2/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
43 โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 18/08/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
44 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม508+206 25/02/2565 ขก.2/28/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
45 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม.508+206 25/02/2565 คค 06041/พ.1/EB/24/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 215 รายการ